Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Štítky

taska classic bag

KategórieVšeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok internetového obchodu www.pro-dive.sk
(ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný  poriadok")

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi
podnikateľským subjektom Pro-Dive s.r.o, sídlo spoločnosti Dulovo námestie 12, 821 08
Bratislava, IČO: 17328934, DIČ: 2020294320, IČ DPH: SK2020294320, zapísaným v
obchodnom registri BA I,. Vl.č. 1543/, (ďalej v texte len ako "Predávajúci" v
príslušnom gramatickom tvare) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného
Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.pro-dive.sk podľa Všeobecných
obchodných podmienok (ďalej len "Kupujúci"), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

1.2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia Všeobecnými obchodnými
podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.pro-dive.sk (ďalej len
"Reklamačný poriadok") a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä
Občianskeho zákonníka – zákon č. 40/1964 Zb. a v znení neskorších predpisov, zákonom
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z.
z. (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), Obchodného zákonníka, zákona č.
108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o
elektronickom obchode.

1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom
je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.pro-
dive.sk (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných
podmienok.

1.4. Na Kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar za účelom podnikania a nie za
účelom osobnej spotreby fyzických osôb, sa nevzťahujú ustanovenia čl. VI. "Záruka a
servis" a čl. VII. " Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy" Všeobecných obchodných
podmienok a ustanovenia Reklamačného poriadku. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto
prípade riadia ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.

II. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického
objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len
"objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných
obchodných podmienok.

2.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym
odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať.
Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Potvrdiť objednávku". Objednávka sa považuje
za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje,
t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými, v objednávkovom formulári požadovanými
údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru,
množstvo a taktiež spôsob dodania a platby. Odoslaná objednávka je návrhom na
uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho a zároveň potvrdením, že sa oboznámil so
všetkými informáciami, ktoré sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkách a
Reklamačnom poriadku.

2.3. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju e-mailom alebo telefonicky
odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci
odošle e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúcemu.

2.4. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s
akceptáciou objednávky Kupujúceho (ďalej len "akceptácia"). Predávajúci si vyhradzuje
v určitých prípadoch (v závislosti od charakteru objednávky, výšky kúpnej ceny a
podobne ) právo vyžiadať si od Kupujúceho pred odoslaním akceptácie dodanie
príslušných podkladov (napr. výpis z príslušného registra, splnomocnenie a pod. )

2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.

2.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho -
množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne,
žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako
napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu
(ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna
zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si
povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.

2.7. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej
tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov
uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho.

2.8. Kupujúci si môže výnimočne objednať tovar od Predávajúceho aj telefonicky a to
realizáciou objednania tovaru na telefónnom čísle predávajúceho, ktoré je zverejnené
na internetovej stránke Predávajúceho. Každá telefonická objednávka musí byť písomne
potvrdená prostredníctvom e-mailu. Na uzavretie kúpnej zmluvy cez telefón sa v takom
prípade primerane použijú ustanovenia čl. II týchto Všeobecných obchodných podmienok.

III. Cena a platobné podmienky

3.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim,
riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok
platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.

3.2. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho
www.pro-dive.sk.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpne ceny a
ceny všetkých poplatkov v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.

Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je
uvedené inak.

3.3. Kúpnu cenu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke.
Prehľad možných spôsobov úhrad tovaru:
a) na dobierku - v hotovosti pri prevzatí tovaru,
b) prevodom na účet predávajúceho
c) formou hotovostnej platby v prevádzkarni predávajúceho;

3.4. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná alebo odovzdaná
Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

3.5. V kúpnej cene podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté
náklady na dopravu zakúpeného tovaru. Predávajúci si okrem ceny tovaru a ceny za
dopravu neúčtuje v súvislosti s dodaním tovaru žiadne ďalšie poplatky.

3.6. V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu kúpnej ceny vopred a Predávajúci nie je
schopný zabezpečiť dodanie tovaru, Predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu
do 15 dní od oznámenia rozhodnutia Kupujúceho, a to na účet Kupujúceho, ktorý zašle
e-mailom na info@pro-dive.sk.sk.

3.6. V prípadie poskytovania zliav sa zľavy nikdy nesčítavajú !

IV. Dodacia lehota

4.1. Tovar bude Kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej na internetovej stránke
Predávajúceho pri príslušnom tovare v katalógu tovarov. Do tejto lehoty sa
započítavajú iba pracovné dni. Tovar pri ktorom je uvedené, že je aktuálne na sklade a
ktorý je objednaný počas pracovného dňa do 12:00 hod. bude doručený na určenú dodaciu
adresu do dvoch dní, zvyčajne do 24 hodín.

4.2. Dodacia lehota začína pri tovare, ktorého kúpna cena bude Kupujúcim hradená pri
prevzatí tovaru, t.j. na dobierku, plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa čl. II.
Všeobecných obchodných podmienok, t.j. doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.
V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho
prevzatí, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť
až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy kúpnej ceny na
účet Predávajúceho.

4.3. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude
Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou
o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným
(náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas
Kupujúceho.

4.4. Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa
nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu
Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru prevodom na jeho bankový
účet.

V. Podmienky dodania tovaru

5.1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny, pokiaľ
nie je dohodnuté inak.

5.2. Spôsob dodania tovaru

a) osobným odberom

b) kuriérskou službou

c) v prípade malých zásielok a po predchádzajúcom dohovore prostredníctvom Slovenskej
pošty

5.3. Poplatok za dopravu závisí od celkovej hmotnosti a hodnoty objednaného tovaru a
je viditeľný v rámci objednávky ako samostatná položka košíka

5.4. Povinnosti kupujúceho pri prevzatí tovaru:
Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielku riadne skontrolovať a všetky nedostatky
nahlásiť priamo doručovateľom a to ešte pred potvrdením prevzatia. V prípade zistenia
porušenia pásky na zásielke alebo zistenia iných porušení obalu svedčiacich o
neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom, Kupujúci zásielku od
prepravcu neprevezme. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka
bola prevzatá neporušená. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení nie je možné
brať ohľad a tieto nebudú uznané.
Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke s prepravovaným
tovarom.

VI. Záruka a servis

6.1. Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako
zákonná záručná lehota. Ak nie je v katalógu tovarov na internetovej stránke
Predávajúceho www.pro-dive.sk alebo v priloženom záručnom liste alebo v návode na
použitie produktu uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov.
Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

6.2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré
neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s
jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými
pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou
alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej sieti.

6.3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne v prevádzke Predávajúceho nachádzajúcej
sa na adrese: Pro-Dive s.r.o, Gessayova 16, 851 03 Bratislava.

6.4. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné, vrátane nákladov na
doručenie opraveného tovaru Kupujúcemu.

6.5. K reklamovanému tovaru Kupujúci predloží čitateľný originál dokladu o kúpe tovaru
- faktúru a podrobný popis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné
jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar odporúčame
odovzdať v originálnom obale a musí byť kompletný, t.j. vrátane dodaného príslušenstva
a pod.

6.6. Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok,
ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

VII. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

7.1. V zmysle ustanovení zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa má Kupujúci
právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia
tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a
zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote. Spotrebiteľ má právo v
rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je
obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar
používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

 

!!!Tu si môžete stiahnuť formulár Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy.!!!
 

7.2. Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne na adrese: Pro-Dive s.r.o, Gessayova
16, 851 03, alebo odoslaním tovaru na túto adresu. Tovar zaslaný na dobierku
Predávajúci nepreberá. V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, doručí
tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale.

7.3. Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený
a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu v lehote do 14 dní
od dňa vrátenia tovaru po odstúpení Kupujúceho od zmluvy prevodom na účet Kupujúceho.
Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si
Predávajúci právo na náhradu nákladov za uvedenie tovaru do pôvodného stavu, ktorú je
oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že
mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

7.4. Pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci nemôže bez uvedenia
dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa
osobitných požiadaviek spotrebiteľa(tovar na objednávku) alebo tovaru určeného
osobitne pre jedného spotrebiteľa alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti
nemožno vrátiť.

7.5. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je
Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla
podľa príslušných právnych predpisov.

VIII. Záverečné ustanovenia

8.1. Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou
súčasťou Všeobecných obchodných podmienok, sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na
internetovej stránke Predávajúceho.

8.2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na
internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

8.3. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny
za objednaný tovar včítane prípadných expedičných a dopravných nákladov, Všeobecné
obchodné podmienky a Reklamačný poriadok Predávajúceho v znení platnom k momentu
odoslania objednávky.

8.4. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov
uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia kúpnej
zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci udeľuje súhlas
dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.
Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane

8.5. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania
akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje
niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak.
Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru.

8.6. Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je
možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

8.7. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.


REKLAMAČNÝ PORIADOK

Článok I Právo na uplatnenie reklamácie

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci
je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného
poriadku.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje
vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol
zakúpený u predávajúceho.

Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení
tovaru vrátane príslušenstva predávajúcemu spolu so záručným listom alebo dokladom o
kúpe reklamovaného tovaru.

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho.
Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o
podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu
uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s Občianským zákonníkom – zákon č.
40/1964 Zb. a v znení neskorších predpisov, § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o
ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa").

Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie
sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má kupujúci právo vadu reklamovať pre rozpor
so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby
reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo
všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať
okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie
tovaru v záručnom liste alebo návodu na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s
jeho prirodzenou životnosťou

Článok II Uplatnenie reklamácie

Ak kupujúci zistí, že zakúpený tovar (vec) má vadu, nemá vec ďalej používať, ale je
povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho. Zväčša sa
uplatňujú vady výrobného charakteru, vady, ktoré vznikli nevhodným použitím materiálu
alebo vady, ktoré vznikli nesprávnym technickým postupom. Opotrebovanie
charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu,
pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a
keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred
uplynutím záručnej doby.

Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu osobne v prevádzke
predávajúceho alebo odoslaním tovaru na túto adresu v súlade s § 18 ods. 2 zákona o
ochrane spotrebiteľa tak, že reklamovaný tovar zašle ako zásielku, nie však ako
dobierku, na nižšie zmienenú adresu.
Ak reklamovaný tovar je zaslaný na adresu prevádzky predávajúceho, v zásielke musí byť
reklamovaný tovar spolu s listom, v ktorom kupujúci uvedie presne druh a rozsah vád
tovaru, svoje kontaktné údaje a kópiu pokladničného dokladu alebo faktúry vystavenej
predávajúcim, na základe ktorej kupujúci uhradil kúpnu cenu tovaru. Faktúra alebo
pokladničný doklad slúži ako doklad o kúpe a zároveň ako záručný list. Reklamačné
konanie tovaru začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky: 1. Doručenie
reklamovaného tovaru, 2. Doručenie popisu vád tovaru, 3. Doručenie dokladu o kúpe.
Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe
uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za
ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Miesto uplatnenia reklamácie
Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu v prevádzke spoločnosti PRO-DIVE s.r.o na adrese:
Pro-Dive s.r.o, Gessayova 16, 851 03, Bratislava.

Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) predávajúceho vždy postačuje
doklad o zakúpení (pokladničný blok, faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely
reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho
stratil. V takom prípade sa reklamácia musí prijať, pričom sa na tovar poskytne 24-
mesačná záruka, nie však dlhšia, hoci takáto dlhšia záručná doba mohla byť vyznačená v
stratenom záručnom liste.

Článok III Zodpovednosť predávajúceho

Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade so
spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, t.j. že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti
zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na
základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastností pre vec
takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom
zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci
pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa. Predávajúci
nezodpovedá za rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, ak spotrebiteľ vadu tovaru
spôsobil sám, spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, reklamácia
spotrebiteľa odporuje povahe tovaru a uplynutiu doby trvanlivosti tovaru. Predávajúci
nezodpovedá za vady pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru, ktoré vznikli v
záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním,
alebo po uplynutí doby životnosti tovaru spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar
alebo jeho súčasť.

Predávajúci vydá v deň uplatnenia reklamácie kupujúcemu doklad o uplatnení reklamácie
tovaru vo forme e-mailovej správy alebo v písomnej forme.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30
dní od začiatku reklamačného konania.

Ak kupujúci uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od dátumu zakúpenia tovaru,
predávajúci môže reklamáciu vybaviť spôsobom odôvodnené zamietnutie iba na základe
výsledku odborného posúdenia. Náklady na odborné posúdenie, ako aj všetky náklady
súvisiace s odborným posúdením znáša počas prvých 12 mesiacov predávajúci, bez ohľadu
na výsledok odborného posúdenia a ich úhradu nemožno od spotrebiteľa vyžadovať.
Ak je reklamácia uplatnená po uplynutí 12 mesiacov od zakúpenia tovaru, predávajúci ju
môže vybaviť spôsobom odôvodnené zamietnutie aj bez odborného posúdenia. V tomto
prípade je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu informáciu o tom, kam môže výrobok
poslať na odborné posúdenie.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z
nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Článok IV Lehoty na uplatnenie reklamácií

Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po
uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má
právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Predávajúci zodpovedá za vady nepotravinárskeho tovaru po dobu 24 mesiacov od
prevzatia veci spotrebiteľom, ak na tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste
nie je uvedená dlhšia doba. Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná
doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení
opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. Predávajúci je
povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní
opravy a o dobe jej trvania. Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar
bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná doba znovu odo dňa prevzatia novej veci
alebo odo dňa, kedy bol zákazník povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúť. Ak
nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej
dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.

Článok V Práva kupujúceho

Pri vadách tovaru, ktoré kupujúci uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri
odstrániteľných vadách, aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. O spôsobe
odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu
odstrániť

Namiesto odstránenia vady (opravy) môže kupujúci požadovať výmenu chybnej veci za
bezchybnú, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti, ak tým
predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť
vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za
bezchybnú. Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla
riadne užívať ako vec bez vád, má kupujúci právo: na výmenu veci (predávajúci je
povinný vec vymeniť) alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny
(predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu).
Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí aj vtedy, ak sa rovnaká
chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

Článok VI Výnimky zo záruky

Za vadu sa nepovažuje opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie.
Pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a
keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebeniu ešte pred
uplynutím záručnej doby, nepovažuje sa to za vadu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

- prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením

- znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou,
prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar
bežne používa

- vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do
elektrických častí

- zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)

- prepätím, napr. pri údere blesku, vplyvom magnetického poľa

- pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu

- mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený
tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným
poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej
katastrofy/ násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v
extrémnych a neobvyklých podmienkach.

Záruka je obmedzená na 1 rok pre :

- batérie,

- náramky a remienky pre outdoorové, tréningové a potápačské hodiny,
počítače, plutvy, potápačské masky a plavecké okuliare

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným
stanoviskom.

 

V Bratislave 12.06.2014

 

Ladislav Hrušč

konateľ Pro-Dive s.r.o