Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Kategórie

SUUNTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA POČÍTAČE A ICH PRÍSLUŠENSTVO

Suunto zaručuje, že v priebehu záručnej doby Suunto alebo Suunto autorizované servisné centrum odstráni vady materiálu a vyhotovenia, bezplatne a to buď a) opravou produktu alebo jeho častí, alebo b) výmenou produktu alebo jeho častí, alebo c) vrátením nákupnej ceny produktu, vzhľadom na podmienky a okolnosti tejto ohraničenej záruky.

Táto ohraničená záruka je platná a vynútiteľná iba v krajinách, v ktorých bol produkt zakúpený, za predpokladu, že bol Suuntom určený na predaj v tejto krajine.

Záručná doba

Záručná doba začína v momente pôvodného nákupu produktu prvým konečným užívateľom. Záručná doba pre produkt je dva (2) roky.

Záručná doba na spotrebné časti a príslušenstvo pre všetky produkty vrátane PODov, hrudného pásu FS, nabíjateľných batérií, nabíjačky, stolných stojanov, remienkov, káblov a hadíc (či už sú zahrnuté v predajnom balení náramkového počítača alebo predávané samostatne) je jeden (1) rok.

Vylúčenia a obmedzenia

Táto obmedzená záruka nezahŕňa:

  1. a) bežné opotrebenie a , b) vady spôsobené neprimeraným zaobchádzaním (najmä vady spôsobené ostrými predmetmi, ohýbaním, prudkým pádom a pod.), c) vady a škody spôsobené zlým používaním produktu, vrátane používania v rozpore s pokynmi;
  2. užívateľské manuály alebo akékoľvek softvéry tretích osôb;
  3. vady alebo vytýkané vady spôsobené skutočnosťou, že produkt bol používaný alebo spojený s akýmkoľvek takým produktom, príslušenstvom, softvérom a/alebo službou nevyrobenou alebo nedodanou Suuntom, alebo bol používaný inak ako v súlade s jeho zamýšľaným použitím.
  4. vymeniteľné batérie.

Táto obmedzená záruka nie je vymáhateľná ak:

  1. produkt bol otvorený, modifikovaný alebo opravený niekým iným ako Suuntom alebo Suunto autorizovaným servisným centrom;
  2. pokiaľ je opravovaný použitím neautorizovaných náhradných dielov;
  3. sériové číslo produktu bolo odstránené, vymazané, zamazané, zmenené alebo je nečitateľné spôsobom, ktorý bude určený podľa výhradného uváženia Suunto;
  4. produkt bol vystavený vplyvu chemických výrobkov vrátane repelentu proti komárom.

Suunto nezaručuje, že fungovanie produktu bude bezporuchové alebo že produkt bude pracovať v kombinácií s akýmkoľvek hardvérom alebo softvérom, ktorý poskytuje tretia strana.

Prístup k Suunto záručnému servisu

Nezabudnite zaregistrovať svoj produkt na www.suunto.com/register. Taktiež si uchovajte doklad o kúpe a/alebo registračnú kartu.

Pre produkt, na ktorý sa vzťahuje táto obmedzená záruka, kontaktujte svojho miestneho autorizovaného Suunto predajcu – kontaktné informácie nájdete na Suunto web stránke www.suunto.com alebo kontaktujte Suunto telefonickú podporu „Help Desk“ +358 2 284 1160 (budú aplikované národné alebo prémiové tarify) pre získanie dodatočných informácii ako postupovať pri reklamácii. Bude vám doporučený postup ako priniesť produkt k záručnému servisu. Ak si prajete vrátiť produkt jeho zaslaním vášmu miestnemu Suunto autorizovanému predajcovi, prosím preplaťte si prepravu.