My, sme niekto iní
        je občianske združenie, ktorého cieľom je podpora vzdelávania a výskumu v prírodných vedách.....
 
 
Stanovy OZ
 
Komu darovať 2% z dane?
 
Prezentácie z prednášok
 
Kontakty


Naše občianské združenie vzniklo v roku 2012 a preto sa prvýkrát uchádzame o Vašu priazeň pri rozhodovaní kam poukážete Vaše 2% z dane.

Hlavným cieľom nášho združenia je:
- podpora nadaných študentov pri ich intelektuálnom raste,
- šírenie teoretických vedomostí a praktických zručností z oblasti prírodovedných odborov,
- prípravu pedagogických demonštračných a výskumne orientovaných experimentálnych zariadení a systémov,
- šírenie prírodovedného povedomia verejnosti formou usporadúvania populárnych a odborných seminárov,
- prípravu a publikovanie odborne a pedagogicky zameranej literatúry,
- šírenie všeobecne prospešnej osvety.


V súčasnosti investujeme dostupné zdroje a čas na:
- prípravu zbierky riešených príkladov z fyziky pre študentov technicky a prírodovedne zameraných škôl,
- projektu citlivého torzného kyvadla pre štúdium veľmi malých silových pôsobení,
- štúdii možnosti postavenia malej vedeckej družice (na báze platformy CubeSat-3U).

V zmysle našich stanov môže každý prispievateľ (veľkosť príspevku nie je dôležitá) nahliadnuť do úplného účtovného výkazu OZ a takto sa ubezpečiť, že s jeho príspevkom bolo naložené v súlade s proklamovanými cieľmi združenia.

Naše občianske združenie vzniklo 24.10.2012 registráciou na MV pod číslom VVS/1-900/90-40119.

Údaje o prijímateľovi:
Názov: My, sme niekto iní
Forma: Občianske združenie
IČO: 42265525
Sídlo: Záhradnícka 69, 821 08 Bratislava, Ružinov
Č. účtu: SK7002000000003095256853


Postup krokov pre venovanie 2% z dane
Ak ste daňovník - zamestnanec
Požiadajte Vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Následne je potrebné vyplniť vyhlásenie o poukázaní 2% dane (všetku údaje o darcovi aj príjemcovi) a spolu s potvrdením o zaplatení dane odovzdať do svojej mzdovej účtárne, resp. doručíť na Daňový úrad v mieste svojho bydliska.

Ak ste daňovník - fyzická osoba (resp. ak si podávate daňové priznanie sám)
Postačí ak vo svojom daňovom priznaní vyplníte časť o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (VIII. oddiel daňového priznania typu A), kde vyhlásite, že poukazujete sumu zodpovedajúca 2% zaplatenej dane prijímateľovi. Túto časť je potrebné samostatne podpísať.

Ak ste daňovník - právnická osoba
Je potrebné, aby ste vo svojom daňovom priznaní vyhlásili, že suma zodpovedajúca zvolenej časti zaplatenej dane (do výšky určenej zákonom) sa má poukázať určenej právnickej osobe - prijímateľovi.

Vážime si Vašu vôľu prispieť 2% z dane a Vašu ochotu takto pomôcť práve nám. ĎAKUJEME
Náš hlavný sponzor