Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Štítky

taska classic bag

Kategórie

I. Dodacia lehota

1.1. Tovar bude Kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej na internetovej stránke Predávajúceho pri príslušnom tovare v katalógu tovarov. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni. Tovar pri ktorom je uvedené, že je aktuálne na sklade a ktorý je objednaný počas pracovného dňa do 12:00 hod. bude doručený na určenú dodaciu adresu do dvoch dní, zvyčajne do 24 hodín.
 

1.2. Dodacia lehota začína pri tovare, ktorého kúpna cena bude Kupujúcim hradená pri prevzatí tovaru, t.j. na dobierku, plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa čl. II. Všeobecných obchodných podmienok, t.j. doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy kúpnej ceny na účet Predávajúceho.
 

1.3. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.
 

1.4. Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru prevodom na jeho bankový účet.


II. Podmienky dodania tovaru

2.1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

2.2. Spôsob dodania tovaru

a) osobným odberom

b) kuriérskou službou ReMax Courier Service

c) v prípade malých zásielok a po predchádzajúcom dohovore prostredníctvom Slovenskej pošty

 

2.3. Poplatok za dopravu závisí od celkovej hmotnosti a hodnoty objednaného tovaru a  je viditeľný v rámci objednávky ako samostatná položka košíka

 

2.4. Povinnosti kupujúceho pri prevzatí tovaru:

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovar riadne skontrolovať a všetky nedostatky nahlásiť priamo doručovateľom a to ešte pred potvrdením prevzatia. V prípade zistenia porušenia pásky na tovare alebo zistenia iných porušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom, Kupujúci zásielku od prepravcu neprevezme. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.
Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke s prepravovaným tovarom.