Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Štítky

classic bag taska

KategórieVšeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.pro-dive.sk
(ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky")

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi podnikateľským subjektom Pro-Dive s.r.o, sídlo spoločnosti Dulovo námestie 12, 821 08 Bratislava, IČO: 17328934, DIČ: 2020294320, IČ DPH: SK2020294320, zapísaným v obchodnom registri BA I,. Vl.č. 1543/, (ďalej v texte len ako "Predávajúci" v príslušnom gramatickom tvare) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.pro-dive.sk podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "Kupujúci"), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.
 

1.2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.pro-dive.sk (ďalej len "Reklamačný poriadok") a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.
 

1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.pro-dive.sk (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných  podmienok.
 

1.4. Na Kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, sa nevzťahujú ustanovenia čl. VI. "Záruka a servis" a čl. VII. " Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy" Všeobecných obchodných podmienok a ustanovenia Reklamačného poriadku. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadia ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.
 

II. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.
 

2.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Potvrdiť objednávku". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými, v objednávkovom formulári požadovanými, údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo a taktiež spôsob dodania a platby. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.
 

2.3. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju e-mailom alebo telefonicky odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúcemu.
 

2.4. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúceho (ďalej len "akceptácia"). Predávajúci si vyhradzuje v určitých prípadoch ( v závislosti od charakteru objednávky, výšky kúpnej ceny a podobne ) právo vyžiadať si od Kupujúceho pred odoslaním akceptácie dodanie príslušných podkladov (napr. výpis z príslušného registra, splnomocnenie a pod. )
 

2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.
 

2.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho - množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.
 

2.7. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho.
 

2.8. Kupujúci si môže výnimočne objednať tovar od Predávajúceho aj telefonicky a to realizáciou objednania tovaru na telefónnom čísle predávajúceho, ktoré je zverejnené na internetovej stránke Predávajúceho. Každá telefonická objednávka musí byť písomne potvrdená prostredníctvom e-mailu. Na uzavretie kúpnej zmluvy cez telefón sa v takom prípade primerane použijú ustanovenia čl. II týchto Všeobecných obchodných podmienok.


III. Cena a platobné podmienky

3.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.
 

3.2. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.pro-dive.sk.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpne ceny a ceny všetkých poplatkov v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.

Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 

3.3. Kúpnu cenu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke.
Prehľad možných spôsobov úhrad tovaru:
a) na dobierku - v hotovosti pri prevzatí tovaru,
b) prevodom na účet predávajúceho
c) formou hotovostnej platby v prevádzkarni predávajúceho;
 

3.4. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná alebo odovzdaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.
 

3.5. V kúpnej cene podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru. Predávajúci si okrem ceny tovaru a ceny za dopravu neúčtuje v súvislosti s dodaním tovaru žiadne ďalšie poplatky.
 

3.6. V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu kúpnej ceny vopred a Predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, Predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od oznámenia rozhodnutia Kupujúceho, a to na účet Kupujúceho, ktorý zašle e-mailom na info@pro-dive.sk.sk.

 

3.6. V prípadie poskytovania zliav sa zľavy nikdy nesčítavajú !


IV. Dodacia lehota

4.1. Tovar bude Kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej na internetovej stránke Predávajúceho pri príslušnom tovare v katalógu tovarov. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni. Tovar pri ktorom je uvedené, že je aktuálne na sklade a ktorý je objednaný počas pracovného dňa do 12:00 hod. bude doručený na určenú dodaciu adresu do dvoch dní, zvyčajne do 24 hodín.
 

4.2. Dodacia lehota začína pri tovare, ktorého kúpna cena bude Kupujúcim hradená pri prevzatí tovaru, t.j. na dobierku, plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa čl. II. Všeobecných obchodných podmienok, t.j. doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy kúpnej ceny na účet Predávajúceho.
 

4.3. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.
 

4.4. Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru prevodom na jeho bankový účet.


V. Podmienky dodania tovaru

5.1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

5.2. Spôsob dodania tovaru

a) osobným odberom

b) kuriérskou službou 

c) v prípade malých zásielok a po predchádzajúcom dohovore prostredníctvom Slovenskej pošty

 

5.3. Poplatok za dopravu závisí od celkovej hmotnosti a hodnoty objednaného tovaru a  je viditeľný v rámci objednávky ako samostatná položka košíka

 

5.4. Povinnosti kupujúceho pri prevzatí tovaru:

Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielku riadne skontrolovať a všetky nedostatky nahlásiť priamo doručovateľom a to ešte pred potvrdením prevzatia. V prípade zistenia porušenia pásky na zásielke alebo zistenia iných porušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom, Kupujúci zásielku od prepravcu neprevezme. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.
Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke s prepravovaným tovarom. 

 

VI. Záruka a servis

6.1. Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je v katalógu tovarov na internetovej stránke Predávajúceho www.pro-dive.sk alebo v priloženom záručnom liste alebo v návode na použitie produktu uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.
 

6.2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej sieti.
 

6.3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu  osobne v prevádzke Predávajúceho nachádzajúcej sa na adrese: Pro-Dive s.r.o, Gessayova 16, 851 03 Bratislava. 

 

6.4. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné, vrátane nákladov na doručenie opraveného tovaru Kupujúcemu.

 

6.5. K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží čitateľný originál dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný popis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar odporúčame odovzdať v originálnom obale a musí byť kompletný, t.j. vrátane dodaného príslušenstva a pod.
 

6.6. Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.
 

VII. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

7.1. V zmysle ustanovení  zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

 

!!!Tu si môžete stiahnuť formulár Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy.!!!
 

7.2. Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne na adrese: Pro-Dive s.r.o, Gessayova 16, 851 03, alebo odoslaním tovaru na túto adresu. Náklady za prepravu tovaru  pri odstúpeni od zmluvy znáša Kupujúci. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá. V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, doručí tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale.
 

7.3. Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu v lehote do 14 dní od dňa vrátenia tovaru po odstúpení Kupujúceho od zmluvy prevodom na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu nákladov za uvedenie tovaru do pôvodného stavu, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.
 

7.4. Pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa(tovar na objednávku) alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. 

 

7.5. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.
 

VIII. Záverečné ustanovenia

8.1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.
 

8.2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.
 

8.3. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane prípadných expedičných a dopravných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.
 

8.4. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane
 

8.5. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru.
 

8.6. Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.
 

8.7. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

 

V Bratislave 12.06.2014

 

Ladislav Hrušč

konateľ Pro-Dive s.r.o